Statut Stowarzyszenia Pisarzy Polskich


Stowarzyszenie Pisarzy Polskich powstało z woli pisarzy, którzy w stanie wojennym i po bezprawnym rozwiązaniu Związku Literatów Polskich w 1983 roku tworzyli i podtrzymywali niezależne życie literackie i kulturalne jako ważny składnik bytu odradzającego się społeczeństwa obywatelskiego; SPP nawiązuje do tradycji Związku Zawodowego Literatów Polskich powstałego w 1920 r., a także do działań środowisk literackich w kraju i za granicą, podejmowanych w obronie godności i suwerenności literatury narodowej, praw ludzkich i swobody tworzenia.

 


 


ROZDZIA
Ł I
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter Stowarzyszenia

 

§ 1.

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 4.

Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

§ 5.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na pokrycie kosztów funkcjonowania i realizację celów statutowych.

§ 6.

Zarząd Główny używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Stowarzyszenie Pisarzy Polskich"; wewnątrz : "SPP Zarząd Główny". Zarząd jednostki terenowej używa pieczęci podłużnej z napisem: "Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Zarząd Oddziału w.............".

 

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania Stowarzyszenia

 

§ 7.

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich jest stowarzyszeniem twórczym i społecznym. Stowarzyszenie działa na rzecz moralnych i materialnych interesów pisarzy, broni ich praw zawodowych i swobód twórczych. Strzeże wysokiego powołania literatury jako istotnej części życia duchowego zbiorowości.

§ 8.

Stowarzyszenie urzeczywistnia swoje cele w szczególności przez:

 

a)

działanie na rzecz rozwoju życia literackiego, w tym także na rzecz współpracy z instytucjami i organizacjami artystycznymi, oświatowymi, naukowymi, tak w kraju jak i za granicą; 

b)

zabieganie o wszechstronną pomoc materialną i prawną pisarzom i ich rodzinom; 

c)

reprezentowanie zrzeszonych w nim pisarzy wobec władz, organizacji społecznych i innych instytucji; 

d)

organizowanie domów pracy twórczej, bibliotek, archiwów, ośrodków dokumentacji; 

e)

urządzanie dyskusji literackich i spotkań; 

f)

prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 


ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§ 9.

1.

Stowarzyszenie zrzesza pisarzy polskich bez względu na ich miejsce zamieszkania.

2.

Do Stowarzyszenia może być przyjęty pisarz, który jest autorem:

 

a)

dwóch wartościowych utworów literackich ogłoszonych w formie książkowej albo

 

b)

dwóch wartościowych, oryginalnych, pełnospektaklowych utworów dramatycznych wystawionych na scenie bądź ogłoszonych drukiem albo

 

c)

pięciu wartościowych, oryginalnych sztuk dla teatru radiowego lub telewizyjnego zrealizowanych bądź ogłoszonych drukiem albo

 

d)

pięciu artystycznych przekładów wartościowych dzieł literackich, przetłumaczonych z oryginału i ogłoszonych w formie książkowej bądź pięciu artystycznych przekładów dzieł dramatycznych przetłumaczonych z oryginału, wystawionych bądź ogłoszonych drukiem albo

 

e)

pięciu wartościowych utworów utrwalonych w innej formie słownej lub należących do innych gatunków literackich niż wymienione wyżej.

3.

 W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na wysoką wartość dzieła, Zarząd Główny może przyjąć inne kryteria

 

§ 10.

1.

Członków przyjmuje Zarząd Główny na wniosek zawarty w opinii Komisji Kwalifikacyjnej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy + 1 składu Zarządu.

2.

Pisarz wstępujący do Stowarzyszenia składa wniosek o przyjęcie Zarządowi Oddziału. Pisarze mieszkający za granicą składają wnioski za pośrednictwem Zarządu wybranego przez siebie Oddziału lub bezpośrednio Zarządowi Głównemu.

3.

Do wniosku o przyjęcie winny być dołączone osobiste rekomendacje co najmniej dwóch pisarzy będących członkami Stowarzyszenia.

4.

Zarząd Oddziału przesyła wniosek o przyjęcie do Komisji Kwalifikacyjnej w terminie jednego miesiąca. Rozpatrzenie wniosku przez Komisję Kwalifikacyjną winno nastąpić w terminie do sześciu miesięcy. Negatywna opinia Komisji Kwalifikacyjnej jest dla Zarządu Głównego wiążąca. Zarząd Główny może jednak w wypadku różnicy ocen lub wskazania nowych okoliczności, związanych z twórczością kandydata zwrócić wniosek do ponownego rozpatrzenia przez inny zespół opiniodawczy Komisji Kwalifikacyjnej. Powtórna negatywna Opinia Komisji Kwalifikacyjnej jest ostateczna.

5.

Nowy wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia może być złożony najwcześniej po upływie roku od daty decyzji odmownej.

 

§ 11.

Członek Stowarzyszenia ma czynne i bierne prawo wyborcze oraz korzysta z wszelkich uprawnień statutowych z tym, że nie może jednocześnie zasiadać w komisji rewizyjnej i sądzie koleżeńskim, a także łączyć członkostwa w tych władzach z członkostwem innych władz Stowarzyszenia.

§ 12.

Członka Stowarzyszenia obowiązuje:

 

1.

Przestrzeganie statutu, stosowanie się do regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, współdziałanie w realizacji jego celów i zadań.

2.

Opłacanie składek członkowskich.

 

§ 13.

1.

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 

 

a)

wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego za pośrednictwem Zarządu Oddziału;

 

b)

skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny w razie nieusprawiedliwionego niepłacenia składek przez okres jednego roku;

 

c)

prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego dotyczącego działalności rażąco niezgodnej z etyką zawodową lub w sposób istotny naruszającej postanowienia statutu;

 

d)

zgonu.

 

2.

Od decyzji Zarządu Głównego i prawomocnych orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, o których mowa w ust. 1 służy członkowi prawo odwołania się do najbliższego Zjazdu.

3.

W razie uregulowania zaległych składek Zarząd Główny może przywrócić członkostwo na mocy uchwały.

 

§ 14.

1.

Osobom szczególnie zasłużonym dla piśmiennictwa polskiego może być nadana godność członka honorowego Stowarzyszenia.

2.

Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów.

3.

Status członka honorowego określa regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów.

4.

Członkostwo w Stowarzyszeniu może też przybierać formę członkostwa wspierającego.

 

 

a)

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i deklarujące pomoc także materialną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

 

b)

Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich upoważnionych przedstawicieli.

 

c)

Osoby określone w punkcie „a” posiadają uprawnienia do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

d)

Członkostwo wspierające w Stowarzyszeniu odbywa się na mocy uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia z dniem podjęcia tej uchwały.

 

e)

Od uchwały Zarządu Głównego przysługuje odwołanie w trybie § 29 punkt „f”.

 

§ 15.

Głosowanie we wszystkich sprawach personalnych, a także wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się tajnie.

 


ROZDZIAŁ IV
Struktura Stowarzyszenia

 

§ 16.

Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są:

1.

Oddziały utworzone przez członków Stowarzyszenia, jeżeli w danej miejscowości lub regionie jest ich co najmniej dziewięciu (9). Poszczególne oddziały SPP mogą posiadać osobowość prawną.

2.

Kluby utworzone przez członków Stowarzyszenia tam, gdzie nie ma warunków wystarczających do utworzenia Oddziału.

 

§ 17.

Władzami Oddziału są:

1.

Walne zebranie członków Oddziału.

2.

Zarząd Oddziału.

3.

Komisja Rewizyjna.

4.

Sąd Koleżeński.

 

§ 18.

Walne zebranie członków oddziału rozstrzyga w sprawach objętych działalnością Oddziału oraz:

1.

Dokonuje wyborów delegatów Oddziału na Zjazd Stowarzyszenia w proporcji 1 : 10 członków Oddziału (liczbę powyżej czterech zaokrągla się do dziesięciu) najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Zjazdu.

2.

W tym samym roku, kiedy przypada zwyczajny Zjazd delegatów wybiera się w tajnym głosowaniu na okres 3 lat Zarząd w składzie co najmniej trzech osób – prezesa, sekretarza i skarbnika, a także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. W oddziałach liczących mniej niż 12 członków nie dokonuje się wyboru Sądu Koleżeńskiego. Wyboru prezesa dokonuje Walne Zebranie członków Oddziału w oddzielnym głosowaniu tajnym.

 

§ 19.

Walne zebranie członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału. Ponadto Zarząd Oddziału ma prawo zwoływania nadzwyczajnych walnych zebrań z własnej inicjatywy i obowiązek zwoływania takich zebrań na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału. W połowie trwania kadencji Zarząd Oddziału zobowiązany jest do zwołania sprawozdawczego zebrania Oddziału.

 

§ 20.

Do zadań Zarządu Oddziału należy organizowanie działalności zmierzającej do realizacji zadań i celów Stowarzyszenia, a w szczególności:

1.

Wykonywanie uchwał Walnego zebrania członków Oddziału oraz uchwał Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia.

2.

Otaczanie opieką, udzielanie pomocy i koordynowanie działań kół środowiskowych utworzonych przez członków Stowarzyszenia, a także kół młodych pisarzy.

3.

Współpraca z instytucjami i organizacjami artystycznymi, oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi, społecznymi i zawodowymi, a także władzami samorządowymi i państwowymi w regionie działania Oddziału.

4.

Podejmowanie inicjatyw wydawniczych.

5.

Prowadzenie działalności gospodarczej na cele statutowe.

6.

Opiniowanie wniosków o przyjęcie do Stowarzyszenia i przekazywanie ich Komisji Kwalifikacyjnej.

7.

Zwoływanie Walnych Zebrań członków Oddziału i przedkładanie im sprawozdań z działalności.

8.

Zarządy Oddziałów ponoszą solidarnie koszty utrzymania Zarządu Głównego, przeznaczając na ten cel uchwaloną przez Zarząd Główny część składek.

 

§ 21.

1.

Komisję Rewizyjną Oddziału składającą się z 3 członków i 1 zastępcy wybiera Walne Zebranie członków Oddziału zgodnie z § 18 niniejszego statutu. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2.

Komisja Rewizyjna Oddziału sprawuje nadzór nad działalnością gospodarczą i finansową Oddziału oraz kontroluje zgodność jego prac ze statutem. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

3.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca mogą uczestniczyć w pracach Zarządu Oddziału bez prawa głosowania. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo składania wniosków do Głównej Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli działalności gospodarczej i finansowej Oddziału.

 

§ 22.

1.

Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków i 1 zastępcy wybranych przez Walne Zebranie Oddziału zgodnie z § 18 niniejszego statutu. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego.

2.

Sąd Koleżeński rozpoznaje wniesione przez wyznaczonego przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny rzecznika lub przez członka Stowarzyszenia z terenu danego oddziału wnioski w sprawie:

 

a)

działalności członków Stowarzyszenia niezgodnej z etyką zawodową lub naruszającej postanowienia statutu;

 

b)

nieporozumień, sporów i zatargów między członkami Stowarzyszenia wynikłych na tle stosunków zawodowych i osobistych.

 

3.

W przypadku sporów między członkami różnych Oddziałów ma zastosowanie § 39 niniejszego statutu.

4.

Sąd Koleżeński Oddziału wymierza kary:

 

a)

upomnienia;

 

b)

nagany; albo zgłasza wniosek do Głównego Sądu Koleżeńskiego o:

 

c)

zawieszenie w prawach członkowskich do lat trzech;

 

d)

usunięcie ze Stowarzyszenia.

 

5.

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje stronom prawo odwołania się do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania orzeczenia. Sąd Koleżeński Oddziału może orzec ogłoszenie swojego orzeczenia w biuletynie Stowarzyszenia albo odczytanie na Walnym Zebraniu Oddziału.

 

§ 23.

Klub Stowarzyszenia, utworzony zgodnie z § 16 statutu tam, gdzie nie ma warunków dla utworzenia Oddziału, wybiera prezesa, którego zadaniem jest organizowanie pracy Klubu.

 

§ 24.

Klub Stowarzyszenia wybiera 1 delegata na Zjazd.

 

§ 25.

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz może korzystać z pomocy finansowej Zarządów Oddziałów lub Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

 

§ 26.

Klub składa coroczne sprawozdanie ze swej działalności Zarządowi Głównemu.

 


ROZDZIAŁ V
Władze Stowarzyszenia

 

§ 27.

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

a)

Zjazd Delegatów,

b)

Zarząd Główny,

c)

Główna Komisja Rewizyjna,

d)

Główny Sąd Koleżeński.

 

§ 28.

1.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zjazd Delegatów.

2.

Zjazdy delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Główny co trzy lata. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, a także na żądanie 1/5 członków Stowarzyszenia wyrażone na piśmie bądź też na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej – w ciągu 3 miesięcy od złożenia tego żądania.

3.

Zawiadomienie o zwołaniu Zjazdu winno być doręczone Oddziałom i Klubom Stowarzyszenia na sześć tygodni przed terminem.

4.

Zjazd Delegatów jest prawomocny w I terminie, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych delegatów i w II terminie niezależnie od liczby obecnych. Między I a II terminem musi upłynąć co najmniej 30 minut.

 

§ 29.

Do kompetencji Zwyczajnego Zjazdu Delegatów należy:

a)

wybór spośród delegatów w oddzielnych tajnych głosowaniach prezesa, a następnie co najmniej 10 członków Zarządu Głównego i 5 zastępców, 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej i 2 zastępców oraz 3 członków Głównego Sądu Koleżeńskiego i 2 zastępców;

b)

rozstrzyganie o udzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

c)

uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;

d)

rozpatrywanie spraw związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia oraz uchwalanie zaleceń dla władz Stowarzyszenia;

e)

rozpatrywanie złożonych wniosków;

f)

rozpatrywanie odwołań w sprawie pozbawienia członkostwa Stowarzyszenia;

g)

nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

h)

podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

§ 30.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów rozpatruje sprawy związane ze statutową działalnością Stowarzyszenia, dla których został zwołany.

 

§ 31.

Uchwały Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów z wyłączeniem:

a)

uchwał o zmianie statutu, dla których ważności wymagana jest kwalifikowana większość co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów;

b)

uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, dla której ważności wymagana jest kwalifikowana większość co najmniej ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

 

§ 32.

1.

W skład Zarządu Głównego wchodzą: prezes, członkowie Zarządu oraz prezesi Oddziałów. Prezesa Oddziału może zastąpić upoważniony przez niego członek Zarządu Oddziału z prawem głosowania.

2.

Wybrani przez Zjazd Delegatów w tajnym głosowaniu prezes i członkowie Zarządu Głównego oraz prezesi Oddziałów zbierają się w terminie nie przekraczającym 10 dni od zamknięcia obrad Zjazdu i w tajnym głosowaniu powołują spośród siebie Prezydium.

3.

Prezydium stanowią: prezes, co najmniej 2 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej.

4.

Do wykonywania poszczególnych zadań Zarząd Główny może tworzyć komisje stałe lub tymczasowe powołując ich przewodniczących w miarę możności ze swego grona. Członków Komisji Zarząd Główny powołuje odrębną uchwałą na wniosek przewodniczącego.

5.

Zastępcy członków Zarządu Głównego, przewodniczący komisji oraz prezesi Klubów Stowarzyszenia nie będący członkami Zarządu uczestniczą w pracach Zarządu Głównego bez prawa głosowania.

6.

Zastępcy członków wchodzą do Zarządu Głównego na wakujące miejsce wg ilości otrzymanych na Zjeździe głosów.

 

§ 33.

Prezydium Zarządu Głównego zbiera się co najmniej raz na miesiąc. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego są ważne, gdy w posiedzeniu uczestniczą co najmniej 3 osoby, w tym prezes lub jeden z wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.

 

§ 34.

Do zadań i kompetencji Zarządu Głównego należy reprezentowanie Stowarzyszenia i koordynowanie jego działalności, a także w szczególności:

a)

ochrona moralnych i materialnych interesów pisarzy;

b)

wykonywanie Uchwał Walnego Zjazdu Delegatów;

c)

określanie kompetencji Prezydium Zarządu Głównego oraz czuwanie nad tokiem ogólnych spraw organizacyjnych;

d)

kierowanie sprawami gospodarczymi Stowarzyszenia;

e)

wspieranie finansowe oddziałów i klubów;

f)

przyjmowanie i skreślanie członków w trybie przewidzianym statutem;

g)

zwoływanie Zjazdu Delegatów i składanie sprawozdania ze swojej działalności.

 

§ 35.

1.

Zarząd główny jest uprawniony do wykonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia; do ważności tych czynności konieczny jest podpis prezesa lub wiceprezesa Zarządu Głównego oraz jednego z członków Prezydium; jeżeli akt dotyczy spraw finansowych, jako drugi powinien podpisać skarbnik lub jego zastępca albo pełnomocnik ustanowiony przez Zarząd.

2.

Zarząd Główny udziela Zarządom Oddziałów upoważnień do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych w określonych granicach. Do ważności tych czynności konieczne są podpisy dwóch członków Zarządu Oddziału.

 

§ 36.

1.

Zarząd Główny powołuje Komisję Kwalifikacyjną w składzie co najmniej 9 członków w następujący sposób: na posiedzeniu konstytucyjnym Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków Prezydium Komisji Kwalifikacyjnej w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Pozostałych członków Komisji Zarząd Główny powołuje na następnym posiedzeniu na wniosek Prezydium Komisji.

2.

Komisja Kwalifikacyjna jest powołana do wydawania opinii o wartości artystycznej utworów pisarzy ubiegających się o członkostwo Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz do zgłaszania Zarządowi Głównemu wniosków o przyjęcie bądź nieprzyjęcie tych osób zgodnie z brzmieniem § 10 niniejszego statutu.

3.

Komisja działa i orzeka w kompletach złożonych co najmniej z 5 osób, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

4.

Komisja uchwala swój regulamin zatwierdzany następnie przez Zarząd Główny.

5.

W obradach Zarządu Głównego dotyczących przyjmowania do Stowarzyszenia uczestniczy obowiązkowo przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

 

§ 37.

1.

Główną Komisję Rewizyjną, składającą się z 3 członków i 2 zastępców wybiera Zjazd Delegatów. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2.

Główna Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością gospodarczą i finansową Zarządu Głównego oraz kontroluje zgodność jego prac ze statutem. Na wniosek Zarządu Głównego Główna Komisja Rewizyjna może dokonać kontroli gospodarczej i finansowej Oddziału.

3.

Główna Komisja Rewizyjna posługuje się uchwalonym przez siebie regulaminem. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca mogą uczestniczyć w obradach Zarządu Głównego bez prawa głosowania.

4.

Główna Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

 

§ 38.

Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i 2 zastępców wybranych przez Zjazd Delegatów. Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 39.

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń oddziałowych sądów koleżeńskich oraz zgłoszone przez nie wnioski.

§ 40.

W przypadku sporu między członkami dwóch oddziałów albo z braku Sądu Koleżeńskiego w Oddziale, Główny Sąd Koleżeński na żądanie stron wyznacza sąd dla rozpatrzenia sprawy.

§ 41.

Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne poza przypadkami przewidzianymi w § 13 ust. 3.

§ 42.

Główny Sąd Koleżeński wymierza kary:

a)

upomnienia,

b)

nagany,

c)

usunięcia ze Stowarzyszenia.

 

§ 43.

Główny Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Regulamin ten określa również tryb postępowania przed sądami koleżeńskimi oddziałów.


ROZDZIAŁ VI
Majątek Stowarzyszenia

 

§ 44.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a)

składek członkowskich;

b)

darowizn, spadków, zapisów;

c)

funduszów publicznych na cele kultury;

d)

działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

 


ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

 

§ 45.

1.

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta jedynie przez Zwyczajny Zjazd Delegatów zgodnie z § 29 niniejszego statutu.

2.

Wniosek o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinien być podpisany przez co najmniej 2/5 członków i złożony Zarządowi Głównemu. Wniosek ten Zarząd Główny powinien przesłać wszystkim oddziałom i klubom Stowarzyszenia co najmniej na miesiąc przed terminem Zjazdu Delegatów.

3.

Zjazd, który podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, winien wskazać cel, na który przeznacza majątek Stowarzyszenia.

2024  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa  Created by Frazeologia.pl